Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Een woord vir baie

1 2   3     4
5              
  6 7    
       
8       9           10      
       
  11                       12
      13  
       
14                          
       
15       16         17    
           
18             19                
         
    20            
21        
22              

Dwars
2.in die dag
5.so soet soos ...
7.op - teenoorgestelde
8.baie swaar
10.so glad soos ...
11.heeltemal sonder klere
14.kind + verhaal
15.baie groen
18.so rooi soos .....
19.nie 'n geluid nie
20.brandmaer- teenoorgestelde
21.wilde dier brul
22.baie lig
Af
1.baie oud
3.elke dag
4.elke nag, in die nag
6.baie beroemd
9.sinoniem: woedend
12.baie vol mense
13.meer as een geleentheid
16.julle drink koeldranke daaruit
17.meer as een skip
18.jy sien beter daarmee

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog