Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Datora ievades un izvades ierīces

Anna Sidorova

1 2               3
   
  4  
    5                
     
    6          
7                
   
8 9                    
     
  10                
   
  11  
     
     
12                        

Horizontāli
2.Ievadierīce,kuru izmanto lai ierunātu tekstu datorā
5.Ievadierīce uz kuras ir izvietotas taustiņi
6.Ierīce datu pārraidīšanai pa telefona līnijam
7.Ierīce teksta un grafisku attēlu nolasīšanai
9.Foto kamera,kas saglabā attēlus binārā kodā
10.Izvadierīce skaņas izvadīšanai
12.Pārklāts ar caurspīdīgu skārienjutīgu pārklājumu
Vertikāli
1.Ievadierīce ko izmanto lai rakstīt tekstu uz monitora ekrānā
3.Nekustīga kursora pozicionēšanas ierīce
4.Īpašs printeris,kas paredzēts datu izvadei no datora attēlu veidā
8.Izvadierīce,kas izvada tekstu ungrafisko informācijas attēlus
11.Kursora pozicionēšanas ierīce

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog