Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

unit 4-2

unit 4-2

unit 4-2

1 2
3    
4 5           6  
7           8   9         10
           
11 12       13             14
        15    
16                 17  
  18       19     20    
21 22             23         24        
             
25         26 27                      
             
  28               29                  
         
30 31 32               33           34    
           
    35     36 37                        
           
38               39          
          40                    
41            
  42                     43    
            44                
             
45   46       47                               48    
           
  49     50                
  51                      
        52            
      53        

Across
5.мэдээлэх, мэдээ% рефрат
7.шагнал
8.тохиромжгүй таарамжгүй
11.өвдөг
13.бээр(уртын хэмжээ)
16.хэрчих зүсэх
19.гулгах, хальтрах шургуулах
21.шархны лент
23.хүргэж өгөх, өргөх тавцан, лифт
24.шавартай
25.живэх, угаалтуур
27.нисдэг тэрэг
28.замд гарах
29.усны онгоцонд ус юүлэх
32.дасагалжих
33.маажих
35.арьс% хальс
37.өндрөө алдах(онгоц унах үед)
38.таалагдсан
39.өвтгөх, гэмтээх , гомтоох шархлуулах
40.шууд дариухан
42.аврах хантааз
44.тоос сороуулах
45.ганцаардмал
47.ямар нэг зүйлийг ямар нэг зүйлтэй үрэх
48.уруулд
50.цочирдмоор
51.зам дээр дугуйт тэшүүрээр гулгахад хэрэглэдэг тавцан
52.хэрэгжүүлэх ,биелүүлэх ,гүйцэтгэх
53.дүр зураг
Down
1.анзаарах, харах, олж мэдэх
2.уралдаан
3.алхаха гүйх спорт алхаа
4.цаасан шувуу
5.аврах, хамгаалах
6.чулуу, хад, сэгсчүүлэх, дайвалзуулах
9.залгах
10.араас нь хөөх
12.шувууны үүр
13.шавар
14.тэнэг
15.санаа амрах
17.хүлээн авагч
18.суудлын бүс
20.зургийн цомог
22.газар, хуурай газар
24.андуурагдах
25.алгадах, хаалга савах
26.утаа, тамхи татах
30.маажих хусах, тавгаа хусах
31.ролик
32.зорчигч
34.цаг цагаар
36.сонин
39.зууш идэх
41.хүржигнэх тэнгэр дуугарах
43.зовлонтой, шаналалтай
46.ойролцоох
48.хөл
49.хамгаалах хадгалах

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog