Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Error 418

Nudel

1
2        
  3
4 5 6 7        
         
8               9        
     
10            
     
   
11                
 
12           13    
   
14     15    
   
  16        
   

Poziomo
2.Edytor grafiki rastrowej, znajdujący się w akcesoriach systemu Windows.
7.Popularny i płatny procesor tekstu, firmy MS.
8.Central Procesing Unit - to po polsku ?
9.Internetowe zwierzątko.
10.efekt dźwiękowy "symulujący echo", z ang. Opóźnienie.
11.... ekranu - pojawia się gdy nie robimy nic przez jakiś czas na komputerze.
12.Proces zmniejszenia rozmiaru pliku.
14.Paleta kolorów, która do określenia wartości piksela korzysta z 3 składowych kolorów.
15.Uniwersalna magistrala szeregowa to w skrócie ?
16.Klawisz na klawiaturze służący do zatwierdzenia informacji.
Pionowo
1.Zwiększenie wartości zmiennej o 1 ?
3.Serwer ... - przydziela m.in adress IP ?
4.Protokół przesyłania danych (skrót).
5.Popularna przeglądarka.
6.Rezerwowanie obszaru pamięci, na potrzeby programu - ... pamięci.
12.Ruchomy wskaźnik, słóżący do zaznaczania plików i ikon.
13.Operacyjny, np. Windows.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog