Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Upstream b1

D foundation class

new words of 4 unit

1 2            
  3   4 5
      6            
7             8      
             
    9                   10
11           12            
13                          
          14              
              15
16         17                 18 19    
        20            
  21     22    
23                 24                   25 26            
               
           
    27           28 29            
30               31 32                  
              33
34                     35       36                    
        37        
  38                 39       40  
           
41       42                           43            
           
44     45   46                              
            47      
48                   49                        
     
  50           51        
     
  52                            
 

Across
2.соёл
6.агаарын
7.шинэ санаатай болж ирэх
9.бүрэн, дүүрэн
12.уучлал
13.тив
14.үүргэвчтэй аялал
16.даа лам, декан
17.хил хязгаар
19.нум
20.үйл явдал
23.адал явдалт
24.дуран
25.өдрийн гэрэл
27.насанд хүрсэн
29.амьсгалах
30.захиалга
31.үнэхээр
34.адал явдалт
35.үхрийн мах
36.гэнэт олох
38.сэрүүнф
39.гаададад, хилийн чанадад
41.тариа, буудай
42.бүгд багтсан
43.хөлөг онгоц дээр
44.хаах түгжих
46.шувуу ажиглалт
47.онгоцны багийнхан
48.далайн үүрэг
49.эргэлзээтэй, урам хугарам
50.солих, бутархай мөнгө, өөрчлөлт
51.авдар, цээж
52.хальт харж авах
Down
1.сум
2.гомдол мэдүүлэх
3.бүртгүүлэх
4.амьд
5.залхаах, уур хүргэлт
6.уучлал хүсэх
8.хэвлэгдэн гарах
9.орж гарах, ойрхон ороод гарах
10.дасгалжуулагч
11.орох
14.ном, захиалах
15.шүүх
16.таашаахгүй байх, үл сайшаах
18.эртний
21.ёстой, яг
22.архитектур
24.цохилт давтамж
26.батламж
27.байр орон сууц
28.үйл явдлын зангилаа
32.хугалах, эвдэх
33.эврэмхий
37.үйл явдалаар дүүрэн
40.идэвхтэй
41.тэмдэглэх
45.боломж

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog