Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Upstream B1 unit 4-2

foundation class dD

foundation class

1   2  
  3      
4              
5 6      
7   8           9            
    10 11                 12   13
14                   15 16    
        17         18                  
19                            
      20            
21                 22    
      23                 24 25  
          26            
  27                        
    28                                  
29       30            
    31          
      32   33    
    34                            
      35        
         
36 37     38   39                     40
41               42            
      43     44              
45   46                              
47                          
          48         49            
50           51                  
        52                
           
  53                  
  54             55          
 

Across
1.дүрслэх
3.хоол
4.гүехэн
7.хойд зүг
9.алга болсон
10.урлагийн одууд оролцсон жүжигчилсэн тоглолт ,олны сонирхлыг татсан жүжиг
14.хүрэх,
17.зууш
18.үйлчлүүлэгчдээс илүү мөнгө авах, хэтрүүлэн дүрслэх
19.элэглэгч
20.сэлүүрдэх
21.хахир бүдүүн баараг
23.албаны
26.элэглэл
27.гайхсан, оньсого шиг таавар мэт
28.амьдралдаа нэг удаа
29.рашаан эмнэлэг , найдвар
34.хоол хадгалах сав
35.гулгах, хальтрах
38.гоожуурын ус
41.дархан цаазтай газар , болзол
44.цаасны хутга
46.мэргэжлээр ,ажлаар
47.дараалал
48.хотоор зугаалах
50.элсэн цамхаг
52.таалагдсан сэтгэл ханамжтай
53.улс төр
54.замд гарах
55.нарихан, тахир
Down
2.зөөлөн чийглэг
3.шөнө дунд
4.далайгаар аялах ,усан онгоц аялалд гарах
5.боодол, боодолтой юм
6.тоглоомын талбай
7.өгүүлэн хэлэх
8.олж мэдэх
11.пантомим - үггүй жүжиг, үггүй жүжигт оролцох
12.хүлээн авагч
13.санаа амран санаа алдах
15.хад
16.урьдчилсан захиалга , бие барьсан байдал
21.дүрс
22.зохион байгуулалттай аялал
24.миль
25.дунда тэнгисийн
27.хангалттай
30.ховор
31.ойролцоогоор
32.далайчин
33.далайд сүйрэх
36.жүжиглэх
37.ширүүн, дургүйцмээр,зэвүүцмээр, доромжилсон
39.хумс засах цуглуулга
40.таатай сайхан
42.хөмрөлт , эргүүлэлт
43.шөнийн амьдрал
45.хувийн
49.уран сайхны зохиомж
51.хаагдах

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog