Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

upstream b1

unit 5-2

foundation class D

1
2               3 4       5
    6   7                
8     9           10  
  11                     12        
13                    
  14 15                       16   17  
18                            
    19     20                                    
21                      
22           23                      
                     
                     
      24                              
               
    25 26                          
27                         28        
      29            
    30   31          
32                     33          
        34              
35     36                
          37 38 39
40               41                        
42               43
           
  44 45   46                  
    47                         48        
49                      
      50                       51      
    52                      
53                   54            
     
  55              
56             57            

Across
2.илүү цагаар ажиллуулах
4.үдээс
7.сонин зарах мухлаг
8.ерөнхий
11.авах сонгох
12.оргил
13.агнах
15.инжаан
18.кимоно
19.хэн нэгний түрийвчинд хэмнэлттэй
22.хайх
24.аягүйрхэх , ааш муутай байх
26.босоогоор
27.шаардлага
28.сүүлийн
29.бараа
31.гар бариул
32.миний хувьд хангаллтай
34.гэр оронгй
35.санал болгож буй
40.гараар хийсэн
41.хагас үнээр
46.зөвшөөрөл
47.полиэфирийн синтетик хуванцарын хольцтой
49.нейлон
50.шаардагаар, тулган шаардах
51.цонхны шил
52.үг хайх
53.арьсан
54.байршил үзүүлэмж зөвлөгөө
55.хээ
56.хямдарсан
57.утсаа түр барь байгаарай
Down
1.өндөр өсгийтэй
3.хэт өндөр үнээр зарах гэж оролдох
4.үдээстэй гутал
5.гар ажиллгааны заавар
6.тэсэн ядан хүлээх
9.сонголт
10.хөршүүд
12.халаасны хулгай
14.болгоомжлох , сэрэмжлэх
16.төрөл бүрийн есөн жорын
17.угаалгын машинаар угааж болох
20.зовж олсон мөнгө
21.цэгэн толботой материал
23.эх хувь
25.харж хандах
30.хэрэгтэй
33.хуучин загварын
36.зууван
37.хэргэцээ
38.хүлээн авах, хүрэх , авах
39.газар нутагын байршил
42.энгийн , цулгай
43.эрэгтэй хувцас
44.он-лайн
45.зорин очих, чиглэх
47.тэвчээр
48.материал

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog