Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1       2
 
3        
 
4  
5        
 
6      
 

Horizontāli
1.Lielākais briežu dzimtas dzīvnieks
3.Visēdājs, guļ ziemas miegu
5.Pēdas ir līdzīgas neliela suņa pēdām, un to nospiedumi veido taisnu līniju
6.mazs, mazs adatu kamolītis
Vertikāli
2.Pārtiek no zālaugiem, mētrām, koku un krūmu zariem un lapām
4.Apkārtējā vidē orientējās galvenokārt ar dzirdi

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog