Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kryžiažodis (gyvenviečių geografija)

Alvita Burzdžiūtė

1   2       3 4
  5   6   7
           
8                        
           
          9
10                  
11        
         
  12                      
         
  13                        
       
     
14                                
     
   
  15                    

Horizontaliai
1.Būsto tipas, butas, gyvenimui pritaikytas apleistas fabrikas ar kitas pramoninio tipo pastatas.
8.Atskira sodyba su žemės sklypu, įeinanti į kurią nors gyvenvietę (kaimą, miestelį, viensėdį), bet esanti atokiau nuo kitų jos sodybų.
10.Gyvenvietė, turinti mažiau kaip 500 gyventojų, arba didesnė gyvenvietė, jeigu daugiau kaip pusė dirbančių žmonių darbuojasi žemės ūkyje.
12.Procesas, pasireiškiantis miestų gyventojų dalies didėjimu ir miestiško gyvenimo būdo plitimu.
13.Vientisa urbanistinė teritorija, kurią sudaro susilieję miestai.
14.Procesas, reiškiantis gyventojų kėlimąsi iš miestų į kaimus, taip pat iš didmiesčių į mažus miestus.
15.Didžiulė aglomeracija turinti per 10 mln. gyventojų.
Vertikaliai
2.Lūšnynų rajonas.
3.Gyvenvietė, turinti per 3000 gyventojų, kurioje daugiau kaip 2/3 dirbančių žmonių darbuojasi pramonės įmonėse arba paslaugų sferoje.
4.Per greitas didelių miestų augimas besivystančiose šalyse.
5.Koks miestas tapo pirmu milijoniniu miestu žmonijos istorijoje?
6.Aglomeracijos tipas, kai yra susilieję du arba keli dideli miestai.
7.Procesas, reiškiantis gyventojų, pramonės ir dalies paslaugų persikėlimą iš miesto centro į priemiesčius ar užmiestį.
9.Didžiausias pasaulio miestas.
11.Vientisa urbanizuota teritorija, daugelio miestų ir gyvenviečių junginys.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog