Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Pag-igting ng Ugnayang Pandaigdig at Pagtatag ng mga Nation-State

Ma. Francheska S. Pason

Araling Panlipunan III Isang Daigdig Ikatlong Markahan Aralin 12-15

1
2 3         4                
     
5   6    
    7                     8
           
9                            
           
  10     11  
  12                     13              
         
  14                          
      15  
    16         17     18        
              19
20              
    21   22                  
    23              
24                            
           
           
  25                 26    
         
27               28            
 
29        

Across
2.Kanal na naghihiwalay sa Great Britain at France.
4.Pagtigil ng labanan.
7.Ang pagkalikha nito ang nagdulot ng mga pagbabagong politikal sa England. (2 Words)
9.Isang koleksyon ng mga batas na naging hudyat ng lubos na kapangyarihang politikal ng Parlyamento ang pagkapasa nito. (3 Words)
12.Isang lupain sa Czechoslovakia na maraming Aleman ang naninirahan.
13.Isa sa mga bansang nanguna sa pagtuklas ng mga bagong lupain.
14.Tawag sa pagkamulat
16.Istruktura na itinatatag sa mga bansang sakop ng kolonya.
22.Tawag sa planong paligiran ng hukbong Aleman ang France sa pamamagitan ng pagpasok sa Belgium.
23.Pinatanyag niya ang paggamit ng pamamaraang eksperimental sa pagtuklas ng karunungan.
24.Mabilisang pagatake, gamit ang pwersang panlupa at panghimpapawid nang sabayan.
25.Isang dahilan na nagbunsod sa mga Europeo upang maglakbay tungo sa iba't-ibang bahagi ng daigdig.
27.Haring naglagda ng Petition of Rights at Bill of Rights. (2 Words)
28.Sukdulang nasyonalismo na kontrolado ang gobyerno ang lahat ng negosyo, at sinusupil ang lahat ng oposisyon.
29.Ang pagbagsak ng Germany sa kamay ng mga Alyadong pangkat.
Down
1.Sinalakay ng Italy noong 1935.
3.Kasunduang nagalis ng lagusan ng Bulgaria palabas sa Dagat Aegean.
4.Malupit na pagtatanggi sa mga katutubong Itim.
5.Nakasentro ang mga planeta sa araw
6.Samahan ng mga bansang nagkakaisa. (2 Words)
8.Nagimbemto ng Flying Shuttle. (2 Words)
10.Isang chancellor ng Germany. (2 Words)
11.Hukbong panghimpapawid ng Germany.
15.Base militar ng United States na binomba noong Disyembre 7, 1941. (2 Words)
17.Inimbento ni Eli Whitney. (2 Words)
18.Isang hukbo ng mga kawal na kulay pula ang suot na damit. (2 Words)
19.Tawag sa Manchuria matapos sakupin ng Japan.
20.Isang barkong Ingles na naglulan ng mga Amerikanong sibilyan na pinalubog ng Germany.
21.Isang pulo sa Timog Australia na natuklasan ni Abel Tasman.
26.Sumalakay sa silangang bahagi ng Germany.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog