Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Hermeneutyka. Hans-Georg Gadamer

Olga

1
  2 3
4       5        
         
    6                  
       
  7            
       
     
8         9  
10              
   
 
11            

Poziomo
4.Prekursor myślenia hermeneutycznego
6.Pojęcie, bez którego nie ma hermeneutyki
7.Odzwierciedla nasze przesądy, jest wiernym "zwierciadłem bytu", jest uniwersalny, gr. logos
8.Gadamer rozróżnia dwie sfery: środowisko i ________.Wszystkie stworzenia mają środowisko, ale tylko człowiek ma ___.
10.Element kultury ludzkiej, całokształt dziedzictwa ludzkości
11.Miejsce urodzenia Gadamera
Pionowo
1.Ważny poeta dla Gadamera, Heiddeggera i Wittgensteina
2.Warunkują rozumienie, antycypacja sensu, fikcje, które konstytuują naszą rzeczywistość
3.Aby była prawdziwa, nie może być jedynie powtórzeniem, ale również wydobyciem, odsłonięciem prawdy ukrytej.
4.W filozofii Heideggera: fenomen w znaczeniu zwykłym tzn. sposób ujawniania się rzeczy (byt)
5.Nie jest sztywną granicą, porusza się wraz z nami i "zachęca do postępowania naprzód. Rozumienie następuje, kiedy jeden stapia się z innymi.
9.Mówi o niej Wittgenstein i Gadamer

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog