Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Aralin 29 - Pampublikong Korporasyon

1
2                                              
 
 
 
3                                      
 
 
 
4     5                   6
       
       
  7            
       
       
       
       
  8                       9
10        
       
      11
       
       
  12 13                    
         
    14                
         
       
       
15                                        
     
16         17                

Across
2.pandaigdigang corporation
3.isang hindi matatawarang benipisyo mula sa pagpapalawak ng korporasyong multinasyonal sa bansa
4.ang mga produkto at serbisyo na may malaking pakinabang sa lipunan
7.buwis pinapapataw ng isang pananagutang pampananalapi
8.ang kaparaanan kung paano nagiging global o pangbuong mundo ang mga lokal o pampook o kaya pambansang mga gawi o paraan
13.pagsasara ng isang pampublikong korporasyon
14.binubuo ng mga sistemang ekonomiko ng isang bansa o ibang area: ang trabaho, puhunan, at mga pinagkukunang lupain at ang pagmamanupaktura, produksiyon, pangangalakal, distribusyon, at konsumpsiyon ng mga kalakal at serbisyo ng areang ito
15.bumibili ng mga produktong ani ng mga magsasaka sa mas mataas na halaga at ibenebenta sa publiko sa mas mababang presyo
16.gamit sa pamilihan bilang kabisera ng mga nagpapahiram at kinuha bilang mga pautang sa pamamagitan ng mga manghihiram
17.grupo ng mga mamimili at magtitindi ng isang partikular na produkto o serbisyo
Down
1.tumitiyak sa kasiguruhan ng mga kawani ng pamahalaan
4.isang mahirap na unawain na katumbas ng pang-ekonomiyang mga kalakal
5.iba't ibang uri ng pagmamanupaktura at mga serbisyo ay pinaghihiwala-hiwalay sa mga pangkat
6.isang kaganapan kung saan dalawang pangkat o koponan, o dalawang indibidwal, ang nagpapagalingan o nagpapahusayan
9.itinuturing na pananaw ng isang indibidwal bilang kasapi ng isang bansa o kaya ay pagnanasa ng isang indibidwal na paunlarin at palakasin ang isang bansa
10.katawagan sa paglilipat ng pamamahala mula sa publikong sektor papuntang pribadong kampanya o konporasyon
11.ay ang salapi, pagkakautang, kasunduan, serbisyo o kahit anong bagay na maairing ipagkasundo bilang legal na kaparaan o kapalit ng isa pang bagay
12.isang gawain na bunga ng pagtaya ng isa o higit pang mga mangangalakal ng kanilang pawis, pag-iisip at salapi upang kumita

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog