Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

krāsas

liga birzniece

1
2  
    3
    4  
       
       
       
       
5           6                          
         
         
         
   
   
 
 
 
7                          
 
 

Horizontāli
5.Baltā, melnā un pelēkā krāsa tiek sauktas par ? (2 Words)
7.Kā krāsu aplī dēvē tuvu esošās krāsas? (2 Words)
Vertikāli
1.Sajaucot pamatkrāsas var iegūt?
2.Varavīksnes krāsas tiek sauktas par? (2 Words)
3.Kā sauc krāsas, kas atrodas viena otrai pretī un kurām ir liels savstarpējais kontrasts?
4.Kā sauc dzeltenu, sarkanu, zilu krāsu?
6.Cik krāsu aplī ir pamatkrāsas?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog