Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

unit 7-3 click on 2

sumiyad

unit 7-3

1     2             3 4       5 6
        7                
    8        
    9                       10     11            
               
  12           13 14            
  15                                
              16        
              17
    18 19                           20        
          21        
        22 23      
        24                           25      
26                      
          27
28       29   30                    
       
  31     32 33         34
  35 36             37          
38                      
    39   40                
    41         42  
43                       44          
         
45   46         47
        48        
49                 50  
51          
      52        
53              
     
  54            
55          

Across
1.анхны гэрлээр
4.номхруулах сургах
7.зэрлэг далавч
9.эрчийг сулруулах
11.хурим
14.нийгэмлэг
15.усан сан
16.аялал
19.эхлэхдээ
20.хурд
21.барих
24.төрөл бүрийн соёл
25.ургах өсөх, сарнай
26.хөшөө
28.хуцах
30.замын бөглөрөл
33.хэрэв
36.градус
38.дохио
40.Сатурн
43.аялалын зууч
44.жишээ
46.ядуу
48.аймаар
49.зарласан сурталчилсан
52.сүүл
53.төрөл зүйл
54.дахин хэлэх
55.хонгорзул цэцэг
Down
1.хөлийн чимээ
2.буудах
3.шийдэглдсэн
4.сар
5.шөнийн харуул
6.олох
8.тэнгэрийн хаяа
10.акрабоь
12.хийлчин
13.буруу
15.ангайх
17.жин
18.аялал
20.далайн эрэг
22.аюулгүй
23.нуугдах газар
26.хурц
27.дүр зкураг
29.нэнээс гадна
31.өдрийн
32.Уранус
34.уур манан
35.хамгаалалттай
37.тонн
39.харах өнцөг
41.аюултай
42.Вэнус
45.хучих юм
47.үзэх
50.хүргэх
51.амралтын газар

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog