Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1             2          
 
3 4                     5  
     
6             7        
     
    8          
     
  9              
     
 
10        
 
11  
12          

Horizontāli
1.MS Access ir digitālā....
3.VIens no datu bāzes veidiem
6....... ir kādas tabulas vai skatījuma atribūts, kam ir savs nosaukums un noteikts datu tips.
7.visai interesanta un ļoti ērti lietojama datu bāzu pārvaldības programma, kuru sauc par File....
8.......ir datu struktūras, kuru primārais uzdevums ir ātri atlasīt noteiktus datus tabulā, parasti tiek veidots uz vienas vai vairākām kolonām.
9.Par komerciālo datu bāzi ir...
10.- tiek glabāta noteikta informācija par vienu tabulas objektu (viena tabulas kolonna).
12....... ir relāciju datubāzes pamatvienība, kurā glabā datus.
Vertikāli
2.- lauks, kas viennozīmīgi identificē datu bāzes ierakstu.
4........ datu bāze, kur informācija tiek glabāta tabulās
5...... ir loģiski saistīta datu kopa tabulā, kur visi ieraksti sastāv no vienām un tām pašām kolonām.
11.savstarpēji saistītu informacionālu objektu tematisks kopums, kas ar speciālas pārvaldības sistēmas starpniecību organizēts tā, lai nodrošinātu ērtu informācijas ieguvi, atlasi un kārtošanu. Šī nosaukuma sajīsinājums?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog