Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

crossword

crossword

ё

1           2
3 4 5   6        
7 8           9            
          10 11          
12                 13            
          14   15      
    16 17         18      
  19                      
        20        
  21               22              
         
23               24    
    25                       26   27
28              
    29 30                          
          31                
           
    32   33                            
34                      
           
35 36     37                           38
39               40      
    41                       42   43
                 
          44 45                              
                 
      46              
47              
    48 49                  
50                      
    51            

Across
1.давхар үе давхарлаг
6.модон хөл шон дээрх барилга шон дээр барих
7.амрах өрөө
9.мушигирсан
11.хотын зах хотын захын тосгон орчин тойрон хотын орчин суурин
12.сүрэл зэгс дал модны навчаар хучих бүрхэх дал модны навчаар оромж барих дээвэрчин хийх дал мод
13.суух эзлэх эзэмших сэтгэлээ зогоох зугаацуулах зугаацах
14.төлөвлөх оруулах бахархах сэтгэл ханах тавих байрлуулах
17.шалзлах зумлах халуун түлмээр цоргисон хорсолтой
19.уран баримал газрын гадаргын нугачаа шигтгээ
20.нуруу бухал өвсний цогц бухал өвс цомог өвс өвсний пин
21.гулссан жигд зөөлөн хөдөлсөн түр зуурын тогтворгүй
22.газрын баримжаа
23.нугачаа эргэлт ороох ороомог гадаргуу дээр цухуйх нугалаа тохойрол
25.хамгаалагч давхарга
30.тохирсон таарсан нийцсэн тохиромжтой
31.дурсгалтай
33.хамгаалагч хавхлаага
34.гоожих
37.түрээсээр өгч байгаа байр
39.урьдчилан сэргийлэх сэргийлэх саад тотгор болох саад тээг болох арилгах зайлуулах саад болох саад хийх
41.мэдэх хүн эрх мэдэл үндэслэл төсвийн бүрэн эрх
45.орон сууцны гадаахи талбай
46.орон сууц
47.хадгалах
49.доторх хашаа бяцхан хашаа
50.илүү өрөө
51.бүрэн бүтэн хөндөгдөөгүй бие махбодын хувьд үнэтэй
Down
1.сүүдэр - уран зурагт харанхуй бараан байдал үл мэдэгдэх байдал харанхуй бүрий уйтгар гуниг
2.байр малын хашаа манеж морины жүчээний эзэн жүчээнд ажиллагч
3.санаа амар аюулгүй энх тайвныг эрхэмлэсэн энх тайвны үдэш амгалан
4.дөрвөлжөөр дүүргэсэн
5.жижиг хүүхэд өчүүхэн маш жижигхэн хариугүй бяцхан жижигхэн өөдөсхөн жаахан
8.хүдрийг ил гаргах илрүүлэлт гэнэт гарч ирэх ил гарах илрэх өнгөн хэсэгт гарч ирэх
10.багтаамжтай өргөн далайцтай уужим цэлгэр
15.нэг загварын байшингийн зэргэлдээ байгаа шаталсан
16.зах хотын зах дүүрэг
18.тусгаарласан ганцаардмал тусгаар салангид тасарсан алслагдмал
19.ялгарах холдох холдон явах сэрвийх
24.сайн тогтсон батлагдсан бие даасан
25.тойрсон зүйл уран сайхны зохиомж нөхцөл байдал тохируулга орчин тойрон
26.агуулах амбаар сав хадгалагч сав эрдэнэсийн сан байр сав зоорь юм агуулах пин
27.нүүх гарах байрнаасаа нүүх явах
28.давирхайдсан хазайсан хэлбийсэн тодорхой өндөрт хүрсэн
29.хоол боловсруулалт муудах ходоод хоол шингээхгүй болох ходоод муудах
32.бүлэг давхрага анги бугуйн цаг ажиглалт
35.шинээр нэрлэх нэрийг нь өөрчлөх
36.татгалзах
38.өнгийсөн хясаа
40.резинэн матрасс
42.бөглүү татсан зожигдуу хажиг эргүүлэн татсан зожиг
43.ус бүхий шуудуу устай шуудуугаар хүрээлэх
44.шилмүүст мод гацуур дэг журамд оруулах цэгцлэх гял цал болгох
48.хөвөн бөглөө марль таглаас бөөн үс даахирсан үс

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog