Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

crossword

crossword

1      
2 3     4       5   6      
         
  7        
  8                   9     10
    11                                
             
  12                                 13      
           
14                                 15   16       17          
           
  18                                      
19   20                
  21   22         23              
               
            24                
        25 26              
27                                
              28
29           30                          
                 
31               32                         33
          34                  
35                 36    
        37                    
38   39     40                
41             42      
    43                     44  
45                     46              
           
47             48                 49       50      
           
    51                 52     53
    54                  
     

Across
1.шантгар шантгар хамартай
3.цахилах очтон гэрэлтэх яралзах очтох
5.бамбай халх хамгаалагч хаалт
8.үзэгч ажиглагч гэрч
11.ярианы гажиг
12.амьжиргааны нөхцөл ахуй байдал амьдралын байдал орон сууцны нөхцөл
14.радио мэдээ хүлээн авч дамжуулагч
16.сайхнаар зөөлнөөр дуулгавартайгаар
18.зарлан авах мессеж ирэх чимээ
19.хуучин байдалдаа орох
22.идэрхэг залуу хөвгүүн залуу хөвгүүн хүү хархүү
23.төмөр ороомог утас
24.хүлээж байгаа тохиолдоход бэлэн
26.тайван байдал түр амсхийлт чөлөөтэй (биеэ барихгүй) байх амралт амс хийх
27.патентын товчоо
30.дуут дохио
31.өчүүхэн хэмжээ хүчтэй цохилт алхаа гишгээ хүчин зүтгэл эрч хүч долоох долоох шүргэх
32.өндөр цалинтай албан тушаалтан
34.дуусгах
35.айсан
37.нөлөө нөлөөтэй хүн нөлөөлөл нөлөө үзүүлэх
40.хоч өхөөрдсөн нэр хоч өгөх нэр хоч хочлох нэр цол хоч
41.хэлгүй хүн хэлгий хүн үг дуугүй
43.юу гээч!
45.ганжир орой уулын орой шовгор орой
46.меласс хар бурам бурам
47.замд гарах
48.хошуучийн цол зонхилох байдал олонхи дийлэнх хэсэг голчлох зонхилох
49.сэтгэл хангалуун баяртай гуниггүй гялайлгах хөгжөөх
51.өсөлт өсөн нэмэгдэлт үржилт нэмэгдэл
52.траектор зам - амьдралын зам
54.түлэх
Down
1.төсөөлөх санагдах мэдрэмж ямар нэг төсөөлөл бодолтой байх илэрхий байх
2.хөдөлдөг байшин
4.тусах бодох эргэцүүлэх ойлгох - дүрс цацраг зэргийг буцааж ~ тусгах
5.гэгээн чухал ноцтой
6.дуулдахгүй тод бус аяархан сонсогдохгүй чимээ гаргалгүй ойлгомжгүй
7.тогтсон хугацаанаас өмнө унтах
9.хариуцлага
10.гэмтэл шарх биеийн гэмтэл
13.мэргэжил олох үнэлэх бэлдэх бэлтгэх мэргэших
15.цэрэгт элсэх
17.дээр үеийн иргэн настан буурал
20.гутаах муудах баасдах нэр баастах сүйтгэх муутгах
21.ан ав загас барих буудлага - спорт
22.сонсгол муутай
25.дэггүй хөнөөлтэй томоогүй хорон хортой
27.шөвгөр эрүү
28.унтууцах уцаарлах
29.цалгих үсрэх цацагдах ус цацлах шал палхийн явах
33.урам зоригтой урам зориг дүүрэн дуу шуутай
36.тоомсоргүй хайрамжгүй доогтой жигшсэн жигшүүртэй
38.гарын үсэг зуруулан олгох өөрийнхөө нэр дээр бичүүлэх
39.хөл нь газар хүрэхгүй байгаа
42.гэрлэлт нөхөрт гарах эхнэр авах хурим гэр бүл болох
44.зальжнаар
47.хадаастай хурц үзүүртэй хурцалсан
50.сэгсрэлт цохилт түлхэлт чичрэлт чичиргээ хэлбэлзэл
53.чанга тэврэх булаан авах өөртөө баяр хүргэх

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog