Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Taju, tähelepanu, õppimine.

1
2 3   4
       
5               6                
        7
         
        8  
9                        
            10
    11          
12   13                                 14
                 
15       16                             17    
            18        
      19                    
                 
      20 21                              
  22                    
        23                      
           
  24            
      25
26               27                  
     
  28                    
29                
   
30                      

paremale
5.Operantse tingimise puhul on õppimine ...
6.... tingimine põhjustab käitumist sõltuvalt vajadustele.
9.Operantse tingimise uurija loomkatsetega (pk. nimi)
13.Vastupidine protsess harjumisele.
15.Teise inimesega samastumine.
18.Tähelepanu ... , mida tähelepanu jõuab haarata.
19.Tingitud reflekside avastaja (pk. nimi)
21.Tähelepanu omadus, mis lubab seda kanda ühelt objektilt teisele.
22.Aja kulgemise tunnetamine.
23.Objektide liikumise tunnetamine.
24.Sotsiaalne eeskuju ehk ...
26.Välismaailmast saadavast infost loob tervikstruktuuri:
27.Objektide moonutatud tajumine.
28.Taju omadus, mille puhul objekti tajutakse muutumatuna.
29.Tähelepanu hajutaja.
30.Jäljendamine ehk ...
alla
1.Taastamine ehk ...
2.Õppimise rakendusvõimaluste uurija (pk. nimi)
3.Inimese hindamine eelteadmise põhjal.
4.... nägemine ehk kahe silmaga nägemine.
7.Üks meie tähtsamaid tajuobjekte.
8.Iseenda omaduste ülekandmine teisele inimesele.
9.... keskendab teavuse mingile objektile.
10.Taju omadus, mis sõltub objektide omadustest.
11.Tunnuste ülekandmine ehk:
12.Taju liik, mis tähendab teise inimese tajumist.
14.Kolmas mõõde ehk:
16.... tähelepanu kandub objektile ise.
17.Harjumine ehk ...
20.Sotsiaalse õppimise uurija Kanadast (pk. nimi)
25.Biheiviorismi rajaja (pk. nimi)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog