Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1    
2 3
  4   5
6           7    
     
8          
     
9               10 11
         
  12          
13            
     

Across
1.30% nito ang galing sa impormal na ekonomiya.
6.di nakarehistro o di nakatala ay tinatawag na counter _______.
7.International Monetary Fund.
8.ipinapatupad para labanan ang impormal na sektor.
9.uri ng sektor na iligal.
12.lumalaganap dahil sa imormal na ekonomiya.
13.dahil sa masamang epekto nito, pinapalagay na kaugnay nito ang krimien.
Down
2.Bureau of Internal Revenue.
3.kinokolekta ng mga sindikato o kasabwat.
4.suhol.
5.dumadami ang _______ vendor dahil sa impormal na ekonomiya.
8.lagay sa pagkuha ng permit.
10.isang halimbawa nito ang pagtutulak ng ipinagbabawal na _________.
11.naapektuhan dahil sa impormal na sektor.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog