Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1   2
 
 
3           4          
   
5   6  
7        
    8                        
         
9                        
         
      10
    11 12                    
         
  13              
 
14        
  15    

Across
1.Een bolle lens is in het midden .............en aan de kanten ...............
3.Een .................... is een positieve lens
8.Een schaduw kun je maken door een ......................voorwerp
9.We kennen 2 soorten lichtbronnen ...................lichtbron en .............lichtbron
12.Alles wat je ziet vanaf de plek waar je bent, noem je het
13.De maan is een natuurlijke lichtbron, dat is juist/onjuist
14.Als het licht van een voorwerp door een lens gaat dan noem je dit het .......
15.Een bolle lens zet het beeld op zijn
Down
2.Een voorwerp kun je zien omdat het licht door het voorwerp wordt .........blz. 115
4.Een foto die teveel licht krijgt is
5.Een andere naam voor bolle lens is een .................lens
6.Lichtstralen lopen ............... in lijnen
7.Als de afstand tussen een voorwerp en de lens evengroot is als de afstand tussen de lens en het scherm, dan is het beeld op het scherm ....... als het voorwerp voor de lens.
10.In je oog zit ook een ...................
11.Hoe dichter een voorwerp op de lichtbron staat, hoe ........de schaduw

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog