Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Materie en Materiale

Y. Swanepoel

Chemie graad 9.

1 2
  3   4
5               6          
       
7         8             9  
          10   11  
         
12        
  13 14                    
       
15             16 17                  
         
          18
    19                              
       
20                 21         22      
23          
      24            
  25   26                        
        27                  
             
28                
29                    
 

Dwars
5.Sub atomiese partikel met 'n negatiewe lading.
6.Elemente aan die linkerkant van die Periodieke Tabel.
7.Bousteen van materie.
8.Horisontale rye van die Periodieke Tabel.
10.Atoom met 'n lading.
14.Faseverandering van vloeistof na gas.
15.Vader van die Periodieke tabel (slegs naam).
16.Protone + Neutrone.
19.Aantal elektrone in die buitenste energievlak.
20.Element: Mg
21.Baie reaktiewe nie metale.
24.Vertikale kolomme van die Periodieke Tabel.
26.Enige materiaal wat nie 'n mengsel is nie.
27.Aantal elektrone.
28.Plek waar protone gevind word.
29.Stof wat uit twee of meer elemente bestaan.
Af
1.Elektrone bepaal die _____ van die atoom.
2.Positiewe ioon.
3.Twee of meer atome wat verbind.
4.Faseverandering van vaste stof na vloeistof.
9.Faseverandering van vaste stof na gas.
11.Die elemente se verbindings is baie kleurvol.
12.Suiwerstof wat nie deur chemiese methodes in kleiner stowwe opgebreek kan word nie.
13.Faseverandering van vloeistof na vaste stof.
17.Elemente wat sag en blink is.
18.Stowwe wat uit materie saamgestel is.
20.Enigiets wat ruimte beslaan en massa besit.
22.Groep 8 elemente.
23.Negatiewe ioon.
25.Metaal wat 'n vloeistof is.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog