Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Materie en Materiale

Y. Swanepoel

Chemie Graad 9.

1 2          
  3
  4             5
    6   7        
8                      
          9       10
  11                
           
12           13           14  
             
  15   16                            
             
      17       18              
19              
    20                      
21            
22                    
      23      
        24
  25                  
    26                  
       
27                 28          
29            

Dwars
2.Vertikale kolomme van die Periodieke Tabel.
4.Positiewe ioon.
7.Bousteen van materie.
8.Stowwe wat uit materie saamgestel is.
9.Metaal wat 'n vloeistof is.
11.Atoom met 'n lading.
12.Groep 8 elemente.
16.Aantal elektrone in die buitenste energievlak.
17.Aantal elektrone.
20.Faseverandering van vaste stof na gas.
22.Sub atomiese partikel met 'n negatiewe lading.
25.Plek waar protone gevind word.
26.Faseverandering van vloeistof na gas.
27.Faseverandering van vaste stof na vloeistof.
28.Elektrone bepaal die _____ van die atoom.
29.Elemente aan die linkerkant van die Periodieke Tabel.
Af
1.Vader van die Periodieke tabel (slegs naam).
3.Twee of meer atome wat verbind.
5.Die elemente se verbindings is baie kleurvol.
6.Baie reaktiewe nie metale.
7.Elemente wat sag en blink is. (2 Woorde)
8.Element: Mg
10.Element: Al
13.Enige materiaal wat nie 'n mengsel is nie.
14.Stof wat uit twee of meer elemente bestaan.
15.Suiwerstof wat nie deur chemiese methodes in kleiner stowwe opgebreek kan word nie.
18.Getal wat die aantal protone en neutrone aandui.
19.Faseverandering van vloeistof na vaste stof.
21.Horisontale rye van die Periodieke Tabel.
23.Enigiets wat ruimte beslaan en massa besit.
24.Negatiewe ioon.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog