Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2                      
   
   
  3   4
5                      
       
       
       
    6              
    7    
    8    
9                
     
   
   

Across
2.… підприємство формують, як правило, два або більше засновники за їх спільним рішенням.
5.Тимчасовим статутним об'єднанням промислового і банківського капіталу задля досягнення загальної мети називається…
6.До яких фондів належать статутний капітал (фонд), резервний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд оплати праці, амортизаційний фонд, фонд для виплати дивідендів, валютний фонд та інші фонди, передбачені статутом підприємства?
8.Скільки етапів розрізняють у розподілі прибутку?
9.… підприємство створює один засновник.
Down
1.Які об'єднання окрім добровільних створюються і функціонують в Україні?
2.Яке товариство включає разом із одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, одного або більше учасників, відповідальність котрих обмежується вкладом у майні товариства?
3.Як називається договірне об'єднання, утворене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень для центрального регулювання діяльності кожного з учасників?
4.Який прибуток розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції?
7.Які фінансові ресурси належать підприємству і утворюються внаслідок його фінансово-господарської діяльності?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog