Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Eelkooli pedagoogika

Koppel, Aas, Suursaar

1     2              
   
   
3 4              
      5
  6                      
       
7        
    8      
           
9                                            
       
       
  10                      
       
     
   
 
 
 
11                
 
 
12            
 
 
 
 

paremale
1.Näitab inimese psüühilist arengut, mis iseloomustab, mil määral on inimene võimeline aru saama oma käitumise ja tegevuse tagajärgedest ning tehtud otsustest, neid ette nägema ja tehtu eest vastutama.
4.Õppija iga oskus, mis toetab õpitegevuste tulemuslikkust.
6.Igasugune tegevuste organiseerimine ja läbiviimine.
9.Oskused, mida omandatakse sotsialiseerumisprotsessis.
10.Mõttetegevus, mille eesmärgiks on enese või teise inimese arengu ja õppimise toetamine, tuginedes analüüsile ja selle seostamisele teoreetiliste seisukohtadega.
11.Õpetaja tööalase arengu toetamine, sh vastavalt vajadusele nõustamise või juhendamise kaudu.
12.Nii õppijate kui ka õpetajatele suunatud õppevara ja metoodilised vahendid nt. mänguasjad, mängud, töölehed, õppeülesanded jm õppematerjalid.
alla
1.Teiste inimestega suhtlema õppimine, mis on väga tihedalt seotud emotsionaalse arenguga.
2.Pikaajaline läbi elu kulgev protsess, milles omandatakse käibivad hoiakud, normid ja käitumisoskused.
3.Riiklik dokument, mis paneb paika kohustuslike õppeainete nimekirja ning nende õpetamise sisu ja mahu arvestades õppija vanust.
5.Teatud teemat käsitlev kogum teaduslikele uurimustele põhinevatest teadmistest.
7.Õppija vanem, esindaja või seaduslik eestkostja.
8.Õpetamisega tegelev töötaja - õpetaja.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog