Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kārlis Zāle

1 2
3        
   
   
  4  
5              
   
6 7              
   
8                
   
  9                
 
10            

Across
3.Pilsēta kurā mira Kārlis Zāle
5.Kārļa Zāles dzimtā pilsēta
7.Slavens pirmineklis ko izveidojis kārlis zāle
8.Arhitekta uzvārds ar kuru kopā viņš izveidoja brīvības pieminekli
9.Kādu akmeni izvēlējās Brāļu kapu memoriālo ansambli darināšanai
10.Pilsēta kurā atradās Stepana Erzjas darbnīcā kurā Zāle strādāja
Down
1.Mākslas skola kurā ieguvis profesionālo izglītību
2.Mēnesis kurā piedzima Kārlis Zāle
4.Pilsētas nosaukums kurā viņš iestājās Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā
6.Kādu kapu izveidošanai izvēlējās šunakmeni

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog