Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Бизнес үгийн сүлжээ

1 2
    3
4            
     
     
5        
     
6    
   
7          
 
8        

Across
4.Зах зээл дээр эрэлт нийлүүлэлтээ давсанаар юу үүсдэг гэдэг вэ?
5.Нийлүүлэлтийн хуульд нийлүүлэлт болон ................ харилцан урвуу хамааралтай.
7.Нэг томоохон компани өөр нэгэн компанийн хөрөнгийг худалдан авч өөрийн хяналтыг тогтоох замаар 2 компани нэгдэхийг юу гэдэг вэ?
8.Үнэ ба тоо хэмжээн урвуу хамаарлыг эрэлтийн ......... гэнэ.
Down
1.Эрэлт Нийлүүлэлт 2 яг ижил хэмжээнд байхыг эрэлт нийлүүлэлтйин ................ гэнэ.
2.Ирээдүйд юу хийхийгээ өнгөрсөнийг судалсаны үндсэн дээр одоо шийдвэрлэж буй үйл явц
3.Зах зээлийн эрэлт нь бүх хэрэглэгчдийн эрэлтийн .................. ээр тодорхойлогдоно.
6.тодорхой зорилгоор өгөгдсөн хугацаанд урьдчилан төлөвлөсөн нөөцөд үндэслэн зориуд сонгосон арга барилаар явуулах үйл ажиллагааг юу гэдэг вэ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog