Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

"Senā Ēģipte"

Aleksis Ramanis

1 2
  3 4      
      5
6         7      
       
8                  
      9  
       
      10  
11                
   
12    
13              
14    
  15         16
17      
  18                    
19          
  20                      

Horizontāli
4.Gudrības dievs ar putna ibisa galvu.
6.Četrskaldņu akmens stabs, kas uz augšu sašaurinās.
8.Pazemes valstības dievs.
11.Svētā vabole.
13.Mīlestības, laimes un mūzikas dieviete.
15.Tēbu dievs.
18.Zīme, kas apzīmē vārdus, zilbes vai atsevišķas skaņas.
19.Memfisas dieva.
20.Mirušā ķermeņa speciālā apstrāde.
Vertikāli
1.Pazemes dievs ar šakāļa galvu.
2.Ēģiptiešu dievu Izīdas un Ozīrisa dēls.
3.Persona, kam pieder augstākā vara valstī.
5.Papīram līdzīgas materiāls.
7.Akmens tēls ar lauvas ķermeņi un cilvēka galvu.
9.Kā sauca Ēģiptes valdnieku?
10.Svētnīca, celtne reliģiskiem rituāliem.
12.Kā sauc Saules dievu?
14.Senās Ēģiptes mūžīgās dzīves simbols.
16.Ozīrisa māsa un sieva.
17.Haosa dievs.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog