Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Maglibang Tayo!!

Mark Troy Caluya

1
2         3
   
4                
5    
6                      
   
7   8 9            
10          
      11        
    12  
13                   14
        15           16
             
             
           
     
   
  17          
 

Across
2.Pansamantalang pagtigil sa trabaho ng mga empleyado dahil sa hindi pagkakasundo sa pinamumunuan o sa may-ari
4.Sinaunag barya sa pilipnas
6.Kasalukuyang Sekretarya ng DepEd (2 Words)
8.Iba't ibang bilihin sa napakamurang presyo o mababang bilihan
10.Isa sa pinakamahalagang yaman ng bansa na nagpapatakbo at nangangalaga sa ekonomiya ng bansa
11.Ito ay tawag sa kabayaran sa mga serbisyo o paglilingkod na ginawa ng isang tao
13.Ang ekonomiya ay galing sa salitang Oikonomia na ibig sabihin ay ______.
15.Itinatag nang 6 na bansa upang makatulong sa pangisdaan
17.Mula sa salitang "crediere" na ibig sabihin ay naniniwala
Down
1.And Microeconomics ay hango sa salitang griyego na ibig sabihin ay _______
3.Ito ay pagaaral na mga paraan kung paano ipinamamahagi ang limitadong kayamanan
5.Gumawa ng baytang ng pangangailangan (2 Words)
7.Isa sa mga sumulat ng DAS Kapital at Nagsulong NG komunismo at sosyalismo (2 Words)
9.Isang mekanismo ng pamamahagi na mga pinagkukunang yaman sa ibat-ibang gamit
12.Siya ang nagpahayag ng Gold-flow Mechanism (2 Words)
13.Lugar kung saan nagtatagpo ang mamimili at nagbebenta
14.Tawag sa kalakalan sa pagitan ng Maynila at Acapulco Mexico
16.Ang halaga na katumbas ng binibiling produkto o sebisyo

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog