Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
4              
     
   
   
5       6
7     8
    9      
10            
       
11                    
       
 
12              

Across
4.palk pärast maksude maksmist
5.töötasu ehk
9.füüsilisest isikust ettevõtja
10.töövõimeline inimene kes tööd ei leia
11.raha väärtuse langemine
12.tööotsija
Down
1.summa mida inimene palgana saab
2.intress
3.sisemajanduse koguprodukt
6.ühekordne väljamakse
7.väärtpaber
8.tööjõu otsija

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog