Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Механика

Цеца Цолова Христова

1 2 3
4     5        
6       7         8            
      9        
10             11                    
     
  12   13 14
    15 16                  
17               18     19  
            20 21            
22                            
        23                            
                 
    24        
         
       
25                         26
      27      
  28    
  29                          
30            
  31      
     
32 33 34              
35                 36
    37     38              
               
      39          
40                
         
41            
42        

Across
5.Единица мярка за електричен капацитет.
6.Количествена мярка за инертността на телата.
7.Основател на квантовата механика.
8.Единица за работа и енергия.
9.Институт, в който се намира най-големия ускорител на елементарни частици в света.
10.Откривателя на X лъчите.
11.Явление, открито през 1666г. от Нютон.
16.Древногръцки философ, ученик на Платон и учител на Александър Македонски,
17.Родното място на Архимед
21.Атомите на един и същ химичен елемент, които съдържат в ядрата си различен брой неутрони.
22.Авление, при което се записват амплитудите и фазите на вълните.
23.Откривателя на свръхпроводимостта.
25.Името на основоположника на термодинамиката, наричан още лорд Келвин.
27.Родното място на Галилео Галилей.
29.Красиво явление, свързано със навлизане на заредени частици в магнитното поле на Земята.
30.Немски физик, експериментално доказал наличието на теоретично обоснованите от Джеймс Максуел електромагнитни вълни.
31.Основна градивна частица на материята.
34.Физик роден на 14 март 1879г. в град Улм(Германия).
35.Един от великите изобретатели, на името на който е наречена единицата за магнитна индукция.
38.Изобретателя на гръмоотвода.
39.Известен физик, роден на 4 януари 1643 г.
40.Откривателя на естествената радиоактивност.
41.Планета, на която принадлежат Галилеевите спътници.
42.Единица за сила
Down
1.Един от създателите на електростатиката.
2.Стара мярка за тежина.
3.Уред, при който става усилване на светлина чрез стимулирано излъчване на лъчи.
4.Немски физик, получил Нобелова награда за физика, за откриването на дифракцията на рентгенови лъчи от кристали.
5.Единица за електричен капацитет.
8.Кой учен първоначално се занимава като пивовар, а науката му е хоби?
10.Новозеландсо-британски физик,основоположеник на ядрената физика.
12.Общото име протоните и неутроните.
13.Едно от основните свойства на лазерите.
14.Известен физик, основоположник на съвременния научен метод.
15.Откривателя на явлението електромагнитна индукция.
18.Явление, получено от сблъсък на частица и античастица.
19.Руски ядрен реактор.
20.Количествена мярка за взаимодействието на телата.
24.Учен, формулирал закона за запазване на енергията през 1847 г.
26.Единица за мощност.
28.Явление при което се наблюдава отделянето на елктрони при облъчването на някой метали със светлина.
29.Първият радиоактивен химичен елемент, получен от семейство Кюри.
31.Откривателя на ОТО и СТО.
32.Единица за честота.
33.Един от основателите на класическата електродинамика.
34.Древногръцки учен, който възкликнал: “Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост и аз ще повдигна Земята”.
36.Учен, известен с едни от първите изследвания на магнетизма и електричество и въвел термина електричество.
37.Един от създателите на телеграфа.
38.Частици,движещи се винаги със скоростта на светлината.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog