Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Физика №10118

Николай Транчев

1       2           3          
   
4   5          
     
6                       7 8
         
9                              
         
  10                      
         
         
  11                  
     
12   13  
14                    
15    
16               17
    18                
     
     
19         20              
     

Хоризонтално
1.Едно от трите основни свойства на лазерите, които ги отличават от другите източници на светлина и определят съвременните им приложения?
5.Как е името на човека, който през 1879 г. установява закона за топлинното излъчване?
6.Вид призмен спектрометър, който е предназначен за визуално наблюдение на спектрите?
9.Как се нарича излъчване на светлината, което не е свързано с температурата на тялото?
10.Видове лъчи, невидими за човешкото око?
11.Как се нарича зависимостта на показателя на пречупване от дължината на вълната?
14.Сфера, в която се прилага монохроматичността и кохерентността на лазерните лъчения?
16.Как се нарича отражението, което се получава при отразяване в грапава повърхност?
18.Как се нарича отражение, при което успоредни лъчи попадат върху гладка повърхност и след отражението отново остават успоредни?
19.Как е името на човека, според чиято хипотеза електромагнитната енергия се излъчва от атомите и молекулите не непрекъснато, а на отделни порции, наречени кванти?
20.Назовете сфера, в която се използват оптичните кабели?
Вертикално
2.Вид излъчване на рентгенови лъчи, което възниква при големи ускоряващи напрежения в рентгенова тръба?
3.Как се нарича явлението, свързано със светлината, при което става наслагване на вълново движение от две или повече вълни, при което се усилват трептенията в едни точки и намалява в други?
4.Как се нарича областта, свързана със светлината, която изследва теорията на Максуел?
7.Как се нарича спектърът, при който наблюдаваме разноцветна ивица от преливащи се цветове?
8.Как е фамилното име на човека, който експериментално установява закона за пречупване на светлината?
12.Как се нарича явлението, при което при облъчване на някои метали със светлина, от тяхната повърхност се отделят електрони?
13.Как се нарича отклонението на светлината от праволинейното й разпространение?
15.Как е името на човека, който установява закона за отместването на спектралния максимум?
17.Как са наречени светлинните кванти след многобройни експерименти, потвърждаващи съществуването им?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog