Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Viduslaiki

Daina

1 2 3
     
4              
  5     6      
       
7           8                    
         
       
  9                        
     
10           11 12    
13                     14
       
15             16
          17
         
         
18            
         
19             20              
 
21        

Horizontāli
4.Ko Jēzus Kristus izpērk caur savām ciešanām?
5.Līdzeklis dvēseles pasargāšanai no grēcīga laiskuma.
7.Baznīcas valoda.
8.Kopiena, kura pasludināja nabadzības ideālu.
9.Skriptorijos Kur mūki nodarbojās ar rakstu pārrakstīšanu.
10.Līdzeklis, kā risināt pasaulīgās problēmas.
13.Uzskats, ka Zeme ir Visuma centrs, bet visi debesu ķermeņi, ieskaitot planētas un zvaigznes, griežas ap Zemi.
15.Viduslaiku garīgā elite.
18.Dvēseles atbrīvošana no miesas cietuma
19.Kas apšaubīja katoļu baznīcas mācības patiesīgumu.
20.Reliģiozitātes un kultūras centri.
21.Augstākā patiesība un tās nav apstrīdama.
Vertikāli
1.Laika plūdums aizsākās ar cilvēka izraidīšanu no ...
2.Dieva radīta, bet grēcīga būtne.
3.Dieva uzlikts sava veida pārbaudījums, sods vai atalgojums, kas maz atkarīgs no paša cilvēka pūliņie
6.Senākais mūku ordenis.
7.Kosmiskā kārtība.
11.Kopiena, kura novērsās no fiziskā darba idejas, priekšroku dodot garīgajām ievirzēm.
12.Kura pilsēta viduslaiku kartēs tika atzīmēta kā pasaules centrs.
14.Kādas izdziedināšanas iestādes tika izveidotas pie klosteriem.
16.Cilvēka gara dievišķā dzirksts.
17.Pārvalda visas dzīves sfēras viduslaikos.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog