Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1   2    
  3     4        
   
5 6         7   8
         
  9        
      10      
    11                  
12 13        
    14                    
           
         
         
15                   16
      17            
  18        
   
19        
20          

Across
1.Kāda ir masas mērierīce?
3.Kādā pamatmērvienībā mēra spiedienu?
5.Kāda ir strāvas stipruma pamatmērvienība?
11.Ar kādu ierīci var tieši izmērīt ātrumu?
14.Kādu mērierīci lieto spēka mērīšanai?
15.Kurš izstrādāja 16. gs. Pasaules modeli? (uzvārds)
17.Kāda ir laika pamatmērvienība?
18.Kāda ir jaudas pamatmērvienība?
19.Kāds ir ņūtona fizikālais lielums?
20.Kurš zinātnieks atklāja trīs fizikas likumus?
Down
2.Kurš izveidoja statikas matemātiskos pamatus?
4.Kāda pamatmērvienība ir tilpumam?
6.Kāda pamatmērvienība ir ceļam?
7.Ar kādu mērierīci mēra temperatūru?
8.Ko mērierīce pulkstenis mēra?
9.Kā sauc spēku, ar kuru zeme pievelk jebkuru ķermeni?
10.Kāda ir masas pamatmērvienība?
12.Kādā pamatmērvienībā mēra spiedienu?
13.Ar kādu ierīci mēra spriegumu?
16.Kāda ir frekvences mērvienība?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog