Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

PassatempsGeografic

Jan Salsas

1 2 3 4
  5 6      
7               8      
        9            
             
             
             
         
10   11                   12    
         
     
     
    13  
       
14              
   
15                
   
16            

Across
7.País que es va separar de la URSS. Fa frontera amb Bielorússia pel sud-est.
9.La seva capital es Riga, una important ciutat portuària. Només el 52% de la població es del país; per tant, el 48% n’és estrangera.
10.Antigament estava unida a Eslovàquia, formant Txecoslovàquia.
14.País que pertany a la península escandinava. La seva bandera es una creu de color groc en un fons blau.
15.País que funciona amb una moneda diferent a l'euro, tot i estar dins de la UE.
16.El metro de la seva capital - Budapest ¬¬-, és el més antic de l’Europa Continental.
Down
1.Illa situada al Oceà Atlàntic. El nord-est del qual pertany al Regne Unit.
2.És conegut com “ el país dels mil llacs”.
3.País sense costa que delimita amb Alemanya al nord i Itàlia al sur.
4.La seva capital és Copenhaguen, i es troba a la península de Escandinavia.
5.És el país amb el territori mes reduït de la UE.
6.País amb capital a Amsterdam. És el major productor de tulipes del mon.
8.La seva capital es Sofia. Juntament amb Romania, van ser els dos últims països a unir-se a la UE
11.La seva capital és Varsòvia. Hi ha 86 marques de cervesa.
12.Se situa a l’est de la República Txeca; el piragüisme n’és un dels esports més populars.
13.País costaner del mar Bàltic. La seva capital i ciutat més poblada és Tallinn.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog