Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latvijā sastopamie derīgie izrakteņi

Laura Bendrāte 9.a

1 2
    3
4                  
       
       
5              
     
  6      
   
   
7                
 
8              
 
 
9              

Horizontāli
4.Iegūto .......... izmanto cementa ražošanai uzņēmumā Cemex Brocēnos
5.Atklāta derīgo izrakteņu ieguves vieta
6.Latvijā plaši izplatīts nogulumiezis
7.......... ir purva rūda, kas izgulsnējas no avotu, purvu un ezeru ūdeņiem ar paaugstinātu dzelzs saturu
8.Latvijas nacionālais akmens
9.Latvijā sastopams derīgais izraktenis, kuru sauc arī par plienakmeni un radzi
Vertikāli
1............. ........... ir visvairāk iegūtie derīgie izrakteņi Latvijā.
2.Pašreiz kaļķakmens ieguve notiek tikai atradnē ............. Saldus novadā
3.Viens no vērtīgākajiem Latvijas zemes dzīļu resursiem
4.......... ir organiskas izcelsmes nogulumiezis un .......... ir arī viens no nozīmīgākajiem Latvijas derīgākajiem izrakteņiem

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog