Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2             3  
   
   
4 5      
      6 7
    8       9
             
             
           
10                            
           
   
11                      
 
12  

Across
2.Ką reiškia sugurinti?
5.... Saksė- gladiolės. Koks autorės vardas?
10.Kas parašė pasakojimą 'Vyšnios''
11.Kas parašė eolėraštį vaikams "Vaikai po lelyjom"?
12.Kiek buvo biologiai Eugenijai Šimkųnaitei metų?
Down
1.Kas parašė "SKAITINIAI" vadovėlį?
3.Ką reiškia gurinys?
4.Vaizdingas posakis?
6.Autorius ....... Geda
7.Ką reiškia lūstas?
8.Dviejų ar kelių veikėjų pasikalbėjimas?
9.Skyriaus pavadinimas- Gyvenu ne ......

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog