Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ģeogrāfija - Pasaules apdzīvotība un to daudzveidība, to veidojošie komponenti

Mārtiņš Būda

Mājas darba krustvārdu mīkla.

1       2            
  3
   
4    
  5              
     
      6
  7                          
       
      8            
       
9   10                     11
       
    12                      
     
  13                  
     
14                    
 
15                        

Horizontāli
1.Pamatiedzīvotāju piespiedu pārvietošana uz citiem reģioniem, vai izsūtīšana.
5.Kompakta teritorija ar augstu iedzīvotāju un apbūves blīvumu.
7.Pārāk liels iedzīvotāju skaits teritorijā, salīdzinājumā ar tajā pieejamiem resursiem.
8.Cilvēka apgūta un apdzīvota zemeslodes daļa.
9.Ilgstošs sociālekonomisks process, kam raksturīga iedzīvotāju un ražošanas koncentrēšanās, pilsētas izaugsme, dzīvesveida izplatīšanās arī lauku sabiedrībā.
12.Policentriska aglomerācija, kuras tuvu esošie centri ir saplūduši ar piepilsētām.
13.Ārvalstnieku ieceļošana valstī.
14.Iedzīvotāju piespiedu vai brīvprātīga izceļošana no savas valsts.
15.Pilsētnieciskā dzīvesveida pārņemšana lauku teritorijās, ko izraisa pilsētnieku pārcelšanās uz dzīvi piepilsētās.
Vertikāli
2.Bijušo emigrantu atgriešanās dzimtenē.
3.Teritorijas iedzīvotāju blīvums.
4.Veids, kā teritorija tiek apdzīvota.
6.Brīvprātīga mītnes valsts pilsonības iegūšana, pierādot valodas prasmi un lojalitāti.
10.Persona, kura atrodas ārpus savas valsts, kurai draud briesmas(reliģijā, politikā, u.c.).
11.Viens no apdzīvotību un apdzīvojumu ietekmējošajiem faktoriem.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog