Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dabas procesi un parādības cilvēku dzīves vidē.

Anete Veidele

1 2 3 4
       
       
  5                   6
         
    7       8
      9                      
             
10                            
          11    
         
       
12     13                    
       
14   15    
16           17                  
       
       
 
 

Horizontāli
5.Krasta zonas akumulatīva sauszemes daļa.
9.Augsnes augšējā daļā notiekoša mikrobioloģiska un bioķīmiska vienkāršu organisku savienojumu pārvēršanās sarežģītākos.
10.Ūdens iesūkšanās augsnē un virzīšanās pa kapilāriem līdz gruntsūdenim, neaizpildot poras zemē.
12.Atmosfēras slānis, kurā atrodas aptuveni 20% atmosfēras masas.
16.Procesi un parādības, kas noris viegli šķīstošos iežos ūdens šķīdinošās darbības rezultātā.
17.Procesu un parādību kopums, kas saistīts ar magmas, magmatiskas izcelsmes ūdeņu un gāzu pacelšanos no Zemes dzīlēm un izplūšanu virszemē.
Vertikāli
1.Viens no iztvaikošanas veidiem, kur kristāliska viela pāriet gāzveida stāvoklī.
2.Iežu masīvs, kas atšķēlies un noslīdējis vai slīd lejup pa nogāzi gravitācijas spēka ietekmē.
3.Dēdēšanas procesā radusies irdne, kas atrodas virs iežiem. No pamatiežiem tā atšķiras ar irdenu struktūru.
4.Zemākais atmosfēras slānis.
6.Dabas vides stāvokļa, kāda tās komponenta vai procesa ilglaicīgas novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas informatīvā sistēma.
7.Upes sanešu radīts un atteku saposmots līdzenums upes grīvā.
8.Ūdens masu lejupejoša kustība, kas noris ūdens blīvuma atšķirību dēļ.
11.Parādība, kad auksti dziļāko slāņu ūdeņi paceļas virspusē tā siltā ūdens slāņa vietā, ko aizpūš vējš.
13.Auglīgā Zemes garozas virskārta.
14.Ikgadēja upes hidroloģiskā režīma fāze, kuras laikā upē ir visvairāk ūdens.
15.Skaitlis, kas rāda, kādu daļu no Saules staru enerģijas priekšmets atstaro.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog