Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

renewable energy and energy efficiency

Tsetsa

renewable energy and energy efficiency

1 2 3
  4                                    
      5 6 7
  8          
9                           10                
11            
12           13                  
  14                              
  15   16                      
17               18        
    19            
20                 21                                    
                 
       
22                           23   24 25
26             27  
28                  
29       30                    
      31                                      
                 
               
  32                
    33                                
34   35                    
             
  36                                      
37                      
  38                        
       
39         40 41 42                        
  43         44
    45                                  
46            
   
47        
 

Across
4.Името на документ от 1997г., според който индустриализираните страни се ангажират през 2008-2012 емисиите от газове, които изпускат в атмосферата, да се съкратят с определен процент.
9.Уред за готвене, който използва директно слънчевите лъчи.
10.Името на първата подземна ВЕЦ в България
12.Държава, в която се намира ВЕЦ Three Gorges Dam, която е най-голямата в света и има мощност 20 300 MW.
13.Горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти в анаеробна (без наличие на кислород) среда
14.Всички енергии, чийто произход е от прякото слънчево греене и чието непряко въздействие е под формата на биомаса, движение на атмосферните маси, вятър, и движение на вълните.
16.Българското име на ROCKWOOL.
17.Името на първия телекомуникационен спътник, който Bell Telephone Laboratories изстрелва през 1962г. с мощност 14 W,
20.Името на първата ВЕЦ в България.
21.Явление, при което става отделяне на електрони от повърхността на метала при облъчване със светлина.
22.Суровина за производството на биоетанол.
29.Технология, при която пренасянето на определено изображение се извършва чрез шаблон.
31.Място, където за първи път в САЩ през 1881г. започва да се произвежда електроенергия вец
32.Единица за напрежение
33.Името на града, където през юни 1992 г. е приета рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.
34.Устрийство, което трябва да бъде поставен между фотоволтаичния генератор и товарът, за да се получи променлив ток.
36.Явление, открито през 1839г. от френския физик Александър Едмонд Бекерел
37.Материал, който се използва в производството на фотоволтаични клетки
38.Създател на първата в света схема за водноелектрическа мощност
39.Суровина за производството на биодизел
42.Процесът на конвертиране на материали, които вече не са необходими в нови продукти
43.Съкратеното име на възобновяеми източници на енергия
45.Един от основните парникови газове в атмосферата на Земята
46.1883 г. американският изобретател Чарлз Фритс описва първите слънчеви елементи. От какъв елемент са направени?
47.Името на космически кораб, в който се използва AFC клетка за производство на ел.ток и питейна вода.
Down
1.Единица за енергия
2.Източник на възобновяема енергия, която идва от материал, направен от растения и животни, като дърво, култури, и дори боклук.
3.Показателят,който характеризира преминаването на топлинната енергия от конструкциите към външната околна среда.
5.Германския физик, който през 1919г, формулира закон, според който може да превърнем само 16/27(около 59%) от енергията на вятъра в механична енергия на турбината.
6.Името на полският учен, който през 1918г. разработва метод за растеж на монокристали на Si.
7.Уреди за произвеждане на топла вода от Слънцето.
8.Процес, при който инфрачервеното излъчване на някои газове в атмосферата затопля земната повърхност.
11.Учен, открил през 1916г. двигателя с външно горене.
15.Името на един от учените, които през 1932 г. откриват фотолектрическия ефект в CdS.
18.Ефект, на който се дължи превръщането на слънчевата светлина в електрическа енергия.
19.Вторичен продукт, получен при работата на горивната клетка .
23.Работата, извършена за единица време.
24.Енергия, съдържаща се под формата на топлина във вътрешността на Земята.
25.Електро-химично устройство , приличащо по функция на батерия, но за разлика от батерията тя не складира енергия и работи на принципа на обратната електролиза
26.Единица за мощност.
27.Енергията, която идва от силата на движение на въздуха
28.Създателя на "sun rights" през 6 в. от н.е.
30.Максималната единица за мощност на фотоволтаична клетка.
35.Черната скала, образувана от останките на мъртви растения преди стотици милиони години
40.Единица за големина на електричния ток.
41.Топлоелектрическа централа
44.Името на един от учените, които през 1954г. изработват Si фотоелемент, първата слънчева батерия.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog