Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

GSM

Pastuhovs

1 2 3 4
       
  5                
       
        6
       
7                        
     
     
8 9                    
     
10                          
   
11                
 
 

Horizontāli
5.Kas ir vārstu deformācijas un lūzumi?
7.Optimālās gāzu sadales fāzes (sadales vārpstas stāvoklis) ir atkarīgas no motora noslogojuma un...
9.Vārstu fiksācijai lielākoties izmanto...
10.Ko izmanto, lai samazinātu vārsta kāta gala nodilumu?
11.Lai novērstu GSM elementu patvaļīgu pārvietošanos, veic to...
Vertikāli
1.Lai nodrošinātu vārstu ligzdu izturību, tās izgatavo no augstas stiprības karstumizturīga...
2.Lai samazinātu atsperu ārējo diametru un padarītu drošāku motora darbību, pielieto...
3.Ko regule GSM motorā?
4.Elektroniskais vadības bloks elektromagnētisko vārstu darbina atkarībā no motora griešanās...
6.Degmaisījumam ieplūstot pa šauru spraugu tas labāk...
8.Darba taktī siltumu uzņem vārsta galvā esošais...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog