Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
  3  
4                   5     6      
       
7     8 9  
10 11                               12
               
      13       14                
               
      15            
        16            
           
        17                    
    18                
         
    19     20  
    21     22       23   24          
           
    25          
26                          
       
  27                  
       
28                      
   
29                 30              

Horizontāli
4.galvenā un lielākā datu glabāšanas ierīce datorā, kas uzglabā visas programmas un apstrādes rezultātus
6.Pirmo datorpeli izgudroja ap 1964. gadu. no kāda materiāla bija šī datorpele
10.lai dators varētu veikt kādu darbību, tā atmiņā visu laiku ir jābūt ielādētai kādai programmai, kas visbiežāk ir šī programma
13.ko nozīmē -www
15.ciānfuksīndzeltenmelnais jeb...
16.iekārta, kas uzkrāj un apstrādā datus pēc iepriekš definētas procedūras
17.kas tiek lietots datubāzē, lai uzglabātu datus un uzskatāmi tos attēlotu uz monitora
18.vektorgrafikas attēla izveidošanas pamatelements
21.teritoriālā tīkla saīsinājums
22.attēla kvalitātes novērtējums, kuru raksturo pikseļu skaits collā
25.lokālā tīkla saīsinājums
26.datorprogramma, kura spēj patstāvīgi vairoties un inficēt datoru
27.vismazākais attēla elements, kam rastrgrafikā var tikt noteikti tādi raksturlielumi kā krāsa un spilgtums.
28.viens no krāsu modeļiem, kurā tiek sajaukta krāsainas gaismas stari
29.raksturo krasu atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem toņiem
30.informācijas kopums ar noteiktu struktūru
Vertikāli
1.fraktālās grafikas pamatelements
2.rastrgrafika sastāv no atsevišķiem punktiem, kurus sauc par
3.krāssātspozmes modeļi
5.viens no krāsu modeļiem, kurā tiek sajauktas krāsas vai krāsainas tintes
7.datoru programmas, ar tām saistītā dokumentācija un dati, kas nepieciešami to darbībai
8.noteiktā veidā attēlota informācija, kuru cilvēks vai datu apstrādes ierīces var uztvert, apstrādāt un pārsūtīt
9.tīmekļa lappusē pasvītrots vai kā citādi izcelts vārds vai frāze, uz kuras novietojot kursoru un noklikšķinot peli displeja ekrānā tiek parādīts kāds cits dokuments
11.lauks vai lauku grupa, kas viennozīmīgi identificē katru datubāzes ierakstu
12.bitkartētā grafika jeb...
14.informācijas apstrādes režīms, kurā informāciju ar atbilstošas aparatūras un programmatūras palīdzību attēlo un apstrādā grafiskā veidā
19.zinātnes nozare, kas pēta matemātiskās struktūras saistībā ar datoru
20.datu apstrādes sistēmas fizikālā daļa, piemēram, sistēmbloks, pele, tastatūra, monitors u. c
23.datubāzes struktūras elements, kas sastāv no laukiem
24.attēlu palielināšana vai pamazināšana, lai tos varētu apskatīt logā vai monitora ekrānā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog