Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Anifeiliaid y Byd

1 2 3
   
4    
     
   
5          
   
  6
   
    7
      8
9              
     
    10
      11
12           13      
        14 15
      16          
  17                
       
18                    
   
19      

Across
2.Yn y gwyllt - anifail ysglyfaethus, milain, yn ddof - ffrind pennaf dyn.
5.Mae hwn hapusaf yn y mwd a'r baw!
9.Yn berthynas agos i ni ond dylech gadw draw - yn enwedig o'r tad!
12."Gwich" yw'r anifail yma!
16.Gwell gen i'r un coch na'r un llwyd.
17.Modur ceir Oes y Celtiaid!
18.Tyllwr ar y naw!
19.Roedd yr Eifftiaid yn addoli'r anifail hwn.
Down
1.Mae'n llusgo drwy dwneli heb weld dim byd.
3.Byddai pob tyddyn gyda'r rhain fel modd o gael bwyd maethlon.
4.Diolch iddi caf laeth yn fy nhe bob bore.
5.Anifeiliaid cryfaf a phrysuraf y blaned? Yn cyd-weithio fel un teulu enfawr.
6.Mae mwy ohonynt yng Nghymru nac o bobl mae'n debyg!
7."Hen dwmpath bach pigog..." chwedl J. Eirian Davies.
8.Mae'r rhain yn brydferth ond yn swnllyd ac mae ganddynt arf poenus iawn!
10.Yr anifail mwyaf o dan y don.
11.Aderyn? Ni all hedfan ond mae'n nofiwr penigamp.
12.Brenin yr anifeiliaid?
13.Yr anifail mwyaf sy'n cerdded ar ein tir.
14.Mae traed hwn yn drewi mae'n rhaid!
15.Streipiau du ar gefndir gwyn neu streipiau gwyn ar gefndir du?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog