Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Forbairt Geilleagrach

Oide Aaron

1 2
3                  
   
   
4 5    
  6          
       
  7            
  8      
         
    9                      
       
10                      
     
     
     
11                              
   
12                      
   
   
   
13                                        

Trasna
3.Is iad turasóireacht agus iompar samplaí de ghníomhaíochtaí _______ (9)
6.CIN a dhéanann micraslioseanna i Lexlip (5)
7.An tír leis an OTN is airde (5)
9.Is iad monarcha éadaí agus uachtarlann samplaí de ghníomhaíochtaí ________ (12)
10.Tír forbartha sa Áis (2,8)
11.Borradh a tháinig ar gheilleagar na hÉireann (6,9)
12.Gníomhaíochtaí gheilleagracha nach bhfuil á thaifead ag an rialtas (7,4)
13.Comhlacht mór a fheidhmíonn i níos mó ná tír amháin (10,12)
Síos
1.Réigiún sa Bheilg a tharla meathlú de bharr acmhainní gual a bheith ídithe (6,5)
2.OTI móide ioncam ó infheistíochtaí ó thar lear lúide ioncam a thuileann eachtrannaí (14,9)
4.Is iad feirmeoireacht agus mianadóireacht samplaí de ghníomhaíochtaí _____________ (9)
5.Tír atá saibhir de bharr ola (2,4,7)
8.Bíonn feirmeoireacht chothaitheach forleathan i dtír _________ (1,5,9)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog