Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Lietuvininkų kulinarinis paveldas

1 2 3
4 5              
       
       
     
6             7     8   9
         
       
     
10      
11                
 
 
12            
 
  13        

Horizontaliai
4.Kaip vadinti pavakariai?
6.Ką pindavo Mažojoje Lietuvoje rugiapjūtės pabaigtuvių metu?
7.Žiba kaip žaltys, ėda kaip arklys?
11.Kaip vadinasi patiekalas, kurį lietuvininkai valgydavo rugiapjūtės pabaigoje?
12.Javus sėdavo iš?
13.Seniausias lietuvių arimo įrankis?
Vertikaliai
1.Lietuvininkų namuose stovėjusi krosnis vadinta.
2.Lietuvininkai rugiapjūtę vadino rugių...?
3.Kokią dieną geriausiai tinkama arimo pradžiai?
5.Koks įrankis naudojamas suartam laukui?
8.Kaip vadinamas seniausias grūdų malimo įrankis?
9.Didysis kambarys lietuvininkų namuose vadintas.
10.Kaip vadintas seniausias kūlimo įrankis Mažojoje Lietuvoje?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog