Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Кръстословица 1

Милена Николова

1
2 3            
4        
  5 6         7   8
9              
       
10         11      
    12     13
      14            
15 16                  
  17         18     19    
           
20   21        
    22     23          
   
24       25   26   27
     
28     29      
     
   

Хоризонтално
3.Вътрешен стремеж към осъществяване на нещо
4.Пръчица от втвърдена мазнина с фитил вътре по дължината, която служи за осветяване или за религиозен ритуал
6.Женско магаре
9.Украсена тояга - символ на власт, звание, заслуги
10.Встъпване в брак, женене
14.Тънка, скрита насмешка, подигравка
15.Работилница, в която млякото се преработва в млечни продукти — кашкавал, сирене
17.Малка жаба
18.Горско и градинско пролетно цвете с назъбени листа и събрани в китка бели, жълти, червени или розови цветчета
20.Група спортисти, които играят заедно в състезание срещу друга група; тим, екип
22.Множество горещи въглени без пламък, жарава
23.Дете или младеж, който посещава училище
24.Занимание за развлечение и забавление
25.През средновековието — дворец и крепост на феодал
28.Робство
29.Чувство на скръб, мъка, тъга; милост, жалост
Вертикално
1.Малък кръгъл дървен съд с похлупак, използван в миналото като солница или за носене на по-суха храна
2.Сгъстена и подсладена отвара от плодове, понякога с желатин
5.Голямо земно възвишение. което се издига над околната местност
7.Много висок и едър човек
8.Кола със собствен двигател за превоз на хора и товари по безрелсов път.
11.Вещество за боядисване и оцветяване; боя
12.Тъмен цвят на кожата, получен при излагането и на слънце
13.Чанти, куфари и други опаковани вещи, с които едно лице пътува
16.Създател на произведение, изобретение и други
17.Горещина, нажежен въздух
19.Това, което отговаря на действителността
21.Стара жена, старица
24.Цветната част на окото около зеницата
26.Графитена пръчка, обвита в дърво или метал, която се използва за писане и рисуване
27.Голям плавателен съд (каран отначало с платна, сега с машинен двигател) за пренасяне на хора или товари

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog