Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Zielone procesy

a

asa

1 2
   
   
3             4
     
5                                
     
6 7                  
8      
    9              
       
10                        
       
    11            
   
  12              
 
13          

Across
3.symbol Wolińskiego Parku Narodowego
5.międzynarodowa kampania, akcja odbywająca się w trzeci weekend września
7.nauka o ochronie przyrody
9.pasmo górskie w sudetach
10.przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegra-dowanym przez działalność człowieka, przede wszystkim leśnym i rolniczym.
11.rozpoczyna sie w marcu
12.zielone płuca ziemi
13.to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje cie-kłe, powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały
Down
1.zjawisko zachodzące w atmosferze planety powodujące wzrost temperatury planety
2.tworzywo sztuczne zdatne do przetworzenia
4.nauka o owadach
6.powtórne wykorzystanie surowców wtórnych
8.dwutlenek-produkt uboczny spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanie-czyszczenia atmosfery (smog).

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog