Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1                     2 3   4        
        5
6           7   8      
  9                      
             
10           11                   12 13 14  
                 
    15               16                
  17 18              
                 
19                       20        
          21        
      22            
  23                   24        
             
25                       26    
  27                   28
         
29                                
       
30                     31            
     
    32  
33           34         35   36     37    
           
  38                       39           40
             
  41                          
        42          
  43                    
44             45            
46                

Across
1.Vārds, kas cēlies no grieķu valodas un tulkojumā nozīmē mācība par dvēseli.
3.Priekšmetu un parādību atspoguļojums, tiem piemītošo īpašību un sastāvdaļu kopumā.
6.Negatīvas emocijas, kas saistītas ar nepatiku, neapmierinātību un niknumu.
9.Iekšējas intereses, dziņas, vēlmes, nostājas, kas izraisa cilvēka aktivitāti un virza viņu rīcību.
10.Cilvēkam piemītošas, iedzimtas, tipiskas īpatnības, kas izpaužas viņa reakciju dinamikā, atbildot uz apkārtējās vides iedarbībām.
15.Spēja saglabāt un atcerēties iepriekšējo pieredzi.
16.Attiecīgā laikā un telpā pretrunīgu tendenču vai interešu sadursme.
19.Viens no temperamenta tipiem, saistīts ar emocionālu jūtīgumu.
22.Apzināta savas darbības un uzvedības regulēšana, kas saistīta ar iekšējo un ārējo šķēršļu pārvarēšanu.
23.Sākumgarastāvoklis.
25.Indivīda izturēšanās paškontroles mehānisms, saistīts ar atbildības sajūtu.
27.Organisma spēja pēcnācējos sagalabāt savas īpašības.
29.Attīstības traucējums, kam raksturīga pastiprināta akivitāte, grūtības koncentrēties.
30.Smalka humora izjūta.
31.Jūsmīgs emocionālais stāvoklis, tā augstākā pakāpe.
33.Pretējs process uzmanībai.
35.Pozitīvais stress.
38.Cilvēka saņemtās informācijas pašizkropļošana sakarā ar nevēlēšanos mainīt savus uzskatus un darbību.
39.Pētījumu metode, kur pēc aptaujāto sacītā, tiek gūta informācija par subjektīvām nostādnēm.
41.Noturība pret laika faktoru, gaidīšanu vai monotonu darbību.
42.Skaņu, kustību vai citu elementu mija, kas notiek noteiktā secībā un biežumā.
43.Vienkārša, stereotipa reakcija, kas ģenētiski tiek pārmantota no paaudzes uz paaudzi.
44.Emocionālais stāvoklis, saistīts ar bīstamas priekšnojautas prognozēšanu.
45.Runas traucējumi, pilnīgs vai daļējs runas zudums sakarā ar lokāliem galvas smadzeņu garozas bojājumiem.
46.Specifisks process nervu šūnās, kas izpaužas kā citu, šūnai pienākošu uzbudinājumu bloķēšana vai nomākšana.
Down
1.Rakstura īpašība, ko raksturo kārtības mīlestība.
2.Sociālo normu, nostādņu un sankciju kopums attiecīgajā sabiedrībā.
3.Cilvēka apziņas virzība un koncentrēšanās uz vienu objektu kādā laika posmā, vienlaikus atraujoties no citiem.
4.Pārejoša, īslaicīga apziņas zaudēšana, aptumšotas apziņas stāvoklis.
5.Indivīds, kas organizē un vada grupas darbību.
7.Cilvēks grupā, kurš gandrīz nemaz nav iekļauts grupas komunikācijā, kura viedoklis grupas locekļiem ir nenozīmīgs.
8.Nepieciešamība izvēlēties vienu no divām iespējām.
11.Hroniska slimība, ko rada pārmērīga alkoholisku dzērienu lietošana.
12.Cilvēks ar visaugstāko spēju attīstības līmeni.
13.Dziļas, uz cilvēka iekšējo pasauli vērstas un noturīgas jūtas, kas rodas pret kādu cilvēku, cilvēku grupu vai personai nozīmīgu parādību.
14.Kaut kādu procesu ietekmējošs spēks.
16.Viens no aizsardzības mehānismiem, kas parasti izpaužas kā negatīvas attieksmes, pārdzīvojumu pārvēršana uzspīlētā laipnībā.
17.Dziļš pārdzīvojums, ko izraisa pozitīvas gaidīšanas no cilvēka vai grupas neapstiprināšanās.
18.Pretējs process irradiācijai.
20.Pastāvīgas personas savstarpējas attiecības, kas paredz siltas, pozitīvas jūtas.
21.Vispārzinātniski fiziskais plašums, kurā notiek indivīda dzīve un veidojas attiecības.
24.Dažādu analizatoru mijiedarbība, kas rada jaunas, oriģinālas sajūtas.
26.Viens no psiholoģijas pamatvirzieniem.
28.Oficiāli vai neformāli noteikts kāda darba kritiķis.
32.Viens no miega traucējumu veidiem, saistīts ar pārmaiņām miega ilgumā, ritmā un dziļumā.
33.Konkrēts, atsevišķs subjekts ar individuālām īpašībām.
34.Emocionālais stāvoklis,kas izpaužas kā visu praktisko darbību apturēšana un to jēgas zudums.
36.Intensīvs emocionālais stāvoklis, kas rodas dažādu kairinātāju- stresoru ietekmē.
37.Spēja līdzpārdzīvot, līdzjust citiem.
40.Nejūtīgums, interešu zudums, vienaldzība pret sevi un apkārtējo pasauli.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog