Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1   2        
  3
4               5
     
  6    
7            
       
8                    
       
       
       
   
  9              
 
10          

Horizontāli
1.Tēlotājas mākslas veids, kas aptver zīmējumu un uz zīmējumu balstītus iespieddarbus.
4.Tas ir viens no jaunākajiem grafikas mākslas veidiem, kur grafiķis izmanto gan grafiskos tēlošanas līdzekļus un materiālus kā līniju, laukumu, papīru, tā arī gleznieciski dekoratīvos līdzekļus, piemēram, krāsu, fotogrāfiju, aplikāciju un tamlīdzīgi. Tos iedala trijās lielās grupās: politiskie, reklāmas un kultūras.
7.Glezniecības galvenais izteiksmes līdzeklis.
8.Tēlotājas mākslas veids, kurā mākslas tēli ar krāsu, līniju un gaismēnu palīdzību tiek atveidoti uz plaknēm, kas var būt, piemēram, papīrs, audums, kartons, koks vai sienas apmetums.
9.Tēlotājmākslas veids, kur izejas materiāls ir māls.
10.Grafikas veids, kurā tiek radītas optiskas ilūzijas - tiek veidotas trīsdimensionālas kompozīcijas, radīts dziļuma efekts, figūru izmēru ilūzija u.t.t. Efekti tika iegūti, izmantojot asus krāsu kontrastus, dažādu līniju biezumu, līniju virziena dažādošanu u.c.
Vertikāli
2.Galvenā forma gotikas tēlniecībā.
3.Tēlotājas mākslas veids, kurā no koka, akmens, bronzas vai kāda cita materiāla tiek radīti telpiski mākslas darbi.
5.Tas ir mākslas darbs — grāmatzīme, mākslinieciska grāmatas īpašuma zīme, ko grafiķis veido kādam īpašniekam.
6.Tas ir galvenokārt poligrāfiski iespiests zīmējums, taču var būt izmantota arī kāda no grafikas iespiedtehnikām. Tā var likt kā padomāt par nopietnām politiskām kļūdām, tā arī smieties par kādu muļķību.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog