Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
4      
       
        5
6              
       
7                  
   
   
8                    
   
9                      
   
10            

Horizontāli
6.Ievērojamākā arhitekta, kas darbojās Barselonā Jūgendstilā, uzvārds
7.Kura no Katalonijas pilsētām kļuva par Jūgendstila centru?
8.Rīgā ir vairāk kā 800 Jūgendstila ēku, kuras radījuši tādi arhitekti kā Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube un Mihails, kura uzvārds ir
9.Kuram stilam bija tuvs Jūgendstils?
10.Kur radās Jūgendstils?
Vertikāli
1.Tēlotājas mākslas veids, kurā izpaudās Jūgenstils
2.Kādas līnijas ir raksturīgas Jūgendstilam?
3.Par ko mākslas vēsturē mēdz apzīmēt Jūgendstilu?
4.Slavena čehu Jūgendstila mākslinieka uzvārds
5.Mākslas stils, kas radās XIX. gs 90. gadu otrajā pusē Eiropā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog