Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Elektriskās ķēdes

Zigeta Simanoviča

1            
 
  2 3
    4   5
6                   7          
       
      8  
      9                
  10        
11       12                
  13          
           
14                      
          15
        16          
         
       
       
    17                
 

Horizontāli
1.Elektriskais slēgums, kurā spriegums sadalās uz vieim patērētajiem
6.Ierīce, ar ko var mērīt gan spriegumu, gan strāvas stiprumu, gan pretestību.
7.Labu strāvas vadītāji
9.Negatīvi lādēta daļiņa
12.Elektronu virzīta plūsma
14.Ierīce, kas spēj uzkrāt elektriskos lādiņus
16.Daļēji vai pilnīgi jonizēta gāze
17.gadījums, kad pie strāvas avota pieslēgtās ķēdes pretestība tiecas uz nulli
Vertikāli
1.Ierīce, ar ko mēra elektrisko spriegumu
2.Sprieguma mērvienība
3.Zinātnieks, kura vārdā nosaukta elektriskās pretestības mērvienība
4.Ierīve, ar ko mēra strāvas stiprumu
5.Maiņrezistors
8.Vielas īpašība pretoties elektronu kustībai
9.Ierīce, ar kuru nosaka, vai ķermenis ir elektrizēts
10.Vielas, kas slikti vai nemaz nevada elektrību
11.Ķīmiskie procesi, kas norisinās pie elektrodiem, ja caur elektrolītu plūst strāva
13.Kas strāvu rada elektrolītos?
15.Strāvas stipruma mērvienība

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog